logo Le Studio LaBonHeure

Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben betrekking op alle diensten die Studio Labonheure aanbiedt. Voor bepaalde specifieke diensten zullen ze worden aangevuld met een contract dat aan de klant wordt overhandigd bij de ondertekening van de offerte.

1. Contact

Studio Labonheure SRL
Alfons Gossetlaan 23
1702 Groot-Bijgaarden BELGIË
Tel : +32 470 82 10 28
BTW : BE0564971847
IBAN : BE97737042835849 – BIC : KREDBEBB

E-mail : studio@labonheure.com

2. Citaten en tarieven

De verkoopprijs van de aangeboden dienst komt overeen met de prijs die op de offerte is vermeld. De tarieven worden duidelijk aangegeven, evenals de diensten die overeenkomen met elke opdracht, hetzij in de vorm van een vast bedrag, hetzij in de vorm van uurtarieven. De prijzen zijn in euro’s.

3. Levertijden

Voor communicatie, advies, persrelaties of IT-ontwikkelingsprojecten worden de termijnen vermeld in de offerte die aan de klant wordt verstrekt of in de vorm van een schema dat aan de offerte wordt gehecht. In de mate van het mogelijke zal de voorgestelde interventie worden geteld in uren of dagen van de interventie.

Voor Consulting, community management of projectondersteunende missies zal Studio Labonheure de klant toegang geven tot de maandagtool om de planning en de realisaties te volgen.

4. Facturering en betalingsvoorwaarden

De verkopen worden gefactureerd door Studio Labonheure SRL waarvan de maatschappelijke zetel in België gevestigd is, de facturen zijn exclusief BTW voor een bedrijf dat in de intracommunautaire zone gevestigd is en een BTW-nummer heeft, behalve in België waar BTW van toepassing is. Voor bedrijven die buiten de intracommunautaire zone gevestigd zijn, zijn de facturen exclusief BTW.

De betalingen gebeuren door overschrijving op de KBC-rekening van het agentschap Studio Labonheure: IBAN BE97737042835849 – BIC KREDBEBB

5. Voorschotten

De betalingsvoorwaarden van het te betalen bedrag worden bij elke offerte vermeld in het veld “opmerkingen”.
De betaling van de eerste schijf vormt het bewijs van de volledige validatie van de offerte en kan in geen geval worden terugbetaald in het geval de klant het project verlaat. Het is echter mogelijk om de prijsopgave te wijzigen in functie van de omstandigheden, het verloop van het project en na een overeenkomst tussen beide partijen. Er kan dan een nieuwe raming worden opgesteld en het reeds betaalde voorschot kan worden toegepast op dit nieuwe project.

6. Betalingsvoorwaarden

De betalingstermijn wordt op de factuur vermeld en moet worden gerespecteerd. Indien de klant de factuur niet volledig betaalt, behoudt Studio Labonheure zich het recht voor de verkochte diensten te onderbreken.

Voor alle diensten behoudt Studio Labonheure het intellectuele eigendom van de realisaties tot de volledige betaling van de verschuldigde facturen. Na de betaling worden de gebruiksrechten overgedragen in het kader van de raming.

7. Website Hosting en Domeinnaam

Studio Labonheure raadt de klant ten zeerste aan zijn hosting in te schrijven bij een bedrijf dat gespecialiseerd is in de hosting van websites en dat door Studio Labonheure wordt aanbevolen.

Door te kiezen voor de voorgestelde hostingoplossing profiteert de klant van de hulp die Studio Labonheure biedt bij de installatie en configuratie van zijn hosting.

Studio Labonheure kan in geen geval andere garanties bieden dan die van het hostingbedrijf.

Indien de klant de hosting van zijn website toevertrouwt aan de voorgestelde host verbindt Studio Labonheure zich ertoe de domeinnaam te registreren voor een periode van 12 maanden. De domeinnaam is jaarlijks hernieuwbaar op kosten van de klant. De domeinnaam wordt geregistreerd op naam van de klant die de eigenaar zal zijn.

8. Aangepaste ontwikkeling broncode

De klant gaat ermee akkoord de broncode van de door Studio Labonheure gemaakte ontwikkelingen (maatwerksoftware, webapplicaties, configuratie van het CMS) niet te wijzigen of te laten wijzigen, in geval van wijziging van de broncode wijst Studio Labonheure alle verantwoordelijkheid af als er na deze wijzigingen storingen optreden. De broncode van de ontwikkelde software is het exclusieve eigendom van de firma Studio Labonheure en mag in geen geval door de klant worden gekopieerd, gedupliceerd of overgedragen. Een contract voor de overdracht van rechten kan echter op verzoek van de klant worden afgesloten.

9. Grafische en redactionele prestaties

In het kader van de grafische en redactionele realisaties, om Studio Labonheure in staat te stellen een optimaal werk te leveren, verbindt de klant zich ertoe:

10. Bijstand, ondersteuning en opleiding

Onderhoud van maatwerksoftware: wij bieden 1 jaar garantie op al onze maatwerkontwikkelingen. Daarnaast bieden wij een jaarlijkse ondersteuning inclusief hosting op een performante beveiligde server, hotline en ondersteuning van ons team van consultants. De prijs staat vermeld op de initiële offerte voor de voorgestelde ontwikkeling.

11. Voorwaarden voor adviesopdrachten, ondersteuning

De adviesdiensten en begeleiding (o.a. communicatieadvies, digitale strategie, persrelaties en community management) die door Studio Labonheure worden uitgevoerd, functioneren in het kader van een overeenkomst:

Studio Labonheure verbindt zich ertoe om alle verzoeken van de klant te beantwoorden en indien sommige niet haalbaar zijn, de redenen hiervoor nauwkeurig uit te leggen. Ook al heeft Studio Labonheure alleen een middelen- en geen resultaatsverplichting in het kader van adviesopdrachten, het Studio Labonheure -team verbindt zich ertoe, zijn best te doen om aan de verwachtingen en doelstellingen van zijn klant te voldoen.

Studio Labonheure behoudt zich het recht voor om consultatiemissies (persrelaties, redactionele marketingadviezen…) te onderbreken in de volgende gevallen:

Indien de missie wordt onderbroken om een van de bovengenoemde redenen, zal Studio Labonheure de missie stopzetten en de reeds aan het dossier bestede tijd factureren.

12. Cliënt/contractverplichting

De Klant is gebonden aan zijn bestelling zodra hij een offerte ondertekent. De uitvoering van de opdracht vindt plaats bij ontvangst van de aanbetaling en wordt als volledig uitgevoerd beschouwd bij ontvangst van het totale verschuldigde bedrag.
De klant verbindt zich ertoe Studio Labonheure alle documenten, informatie en gegevens te verstrekken om de dienst te kunnen uitvoeren in overeenstemming met de behoeften en wensen van de klant.
Contracten voor de levering van diensten kunnen alleen worden onderbroken, wanneer de uitvoering ervan nog niet met instemming van de klant is begonnen. Bij aanvaarding van de diensten zal de klant de door de Designer uitgebrachte offerte invullen en ondertekenen.

13. Garanties van klanten

Elke computerontwikkeling met een erkend gebrek aan conformiteit, gerapporteerd binnen 1 jaar, is onderhevig aan een herstelling, met uitsluiting van enige vergoeding, om welke reden dan ook.
De klant is dus gedekt voor 1 jaar vanaf de datum van levering.
Studio Labonheure zorgt voor de opleiding en ondersteuning van de klant gedurende deze periode van 1 jaar, met name voor het gebruik van de ontwikkelde software.

Na de follow-up van 1 jaar blijft Studio Labonheure ter beschikking van de klant om technische vragen over de website of een andere gefactureerde dienst te beantwoorden.

14. Privacy

Omvang van de geheimhouding

Elke partij houdt alle gegevens en informatie van welke aard dan ook die aan de andere partij toebehoren of die in het bezit zijn van de andere partij, die door deze laatste uitdrukkelijk als vertrouwelijk zijn aangemerkt of die duidelijk niet openbaar zijn, die door de verzendende partij aan de ontvangende partij ter beschikking zijn gesteld of waarvan de ontvangende partij in de loop van de uitvoering van het contract kennis kan hebben gekregen (hierna “vertrouwelijke informatie” genoemd), strikt vertrouwelijk. In geval van twijfel van de ontvangende partij over het vertrouwelijke of openbare karakter van informatie die aan de verzendende partij toebehoort of die in het bezit is van de verzendende partij, zal de ontvangende partij de verzendende partij hierover ondervragen. De partijen komen overeen dat de inhoud van het Contract, alle documenten die ter uitvoering van het Contract worden uitgegeven, de instrumenten, methodes en knowhow van de Dienstverlener en de bestanden en gegevens van de KLANT vertrouwelijke informatie zijn.

Vertrouwelijkheidsverplichting

Elke partij stemt ermee in de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij niet te gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van het contract en stemt ermee in deze Vertrouwelijke Informatie niet bekend te maken aan andere personen dan degenen die deze informatie nodig hebben om het contract uit te voeren. Elke partij draagt er zorg voor dat de houders van aandelen in haar aandelenkapitaal, haar corporate officers, haar werknemers en haar medecontractanten die op de hoogte moeten zijn van Vertrouwelijke Informatie om het Contract uit te voeren, gebonden zijn aan een geheimhoudingsplicht van dezelfde strekking als deze verplichting vooraleer zij Vertrouwelijke Informatie aan hen bekendmaken. Elke partij verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de houders van aandelen in haar aandelenkapitaal, haar corporate officers, haar werknemers en haar medecontractanten deze geheimhoudingsplicht naleven. Elke Partij kan, onder een geheimhoudingsplicht, het Contract en de bijbehorende documenten aan haar verzekeraar, haar financiële of bankpartners en haar wettelijke controleurs meedelen.

VERTROUWELIJKHEIDSAFWIJKINGEN

Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op informatie die reeds rechtmatig in het bezit was van de ontvangende partij voordat deze door de verzendende partij werd bekendgemaakt; die buiten haar schuld en rechtmatig door een derde partij aan de ontvangende partij is verstrekt; of die buiten haar schuld en rechtmatig openbaar is of zal worden; die de ontvangende partij verplicht zou zijn bekend te maken door middel van een wettelijke verplichting of een afdwingbare rechterlijke beslissing, maar alleen voor zover dit noodzakelijk is om aan die wettelijke verplichting of rechterlijke beslissing te voldoen en op voorwaarde dat zij de verzendende partij zo spoedig mogelijk nadat zij kennis heeft gekregen van die verplichting tot bekendmaking schriftelijk op de hoogte heeft gesteld.

15. Klantendiensten

Tijdens de realisatie van de werkzaamheden zal Studio Labonheure de klant voorzien van een set van controle- en communicatiemiddelen. Studio Labonheure verplicht zich om de klant gedurende het gehele realisatieproces op de hoogte te houden.
De klant zal tijdens de ontwikkeling van een site of applicatie de online werkruimte kunnen raadplegen en is verzekerd van een volledige en gepersonaliseerde opvolging van elk van zijn opdrachten.
Studio Labonheure blijft ter beschikking van de klant om advies te geven en technische vragen te beantwoorden met betrekking tot de website en elke andere bestelde dienst.
In het kader van een jaarlijkse dienst of een abonnement zullen de leveringsvoorwaarden van de dienst aan de klant worden gespecificeerd in de offerte en vanaf het begin van de dienst tijdens een werkvergadering.

16. Auteursrecht

De klant verklaart dat het “materiaal” (foto’s, video’s, geluiden…) dat aan Studio Labonheure wordt gebruikt of ter beschikking wordt gesteld voor gebruik, vrij is van rechten, niet illegaal is en op geen enkele wijze de rechten van derden schendt.
De klant zal Studio Labonheure vrijwaren in geval van elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van de door Studio Labonheure gecreëerde diensten. Studio Labonheure is niet aansprakelijk voor schade die door een gebruiker wordt geleden als gevolg van een wijziging van de site door de klant of door een gebruiker buiten het personeel van Studio Labonheure .
De klant neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor elk geschil dat kan voortvloeien uit een gebruik dat in strijd is met de auteursrechten van derden. De klant zal Studio Labonheure op geen enkele wijze betwisten en neemt de volgende verantwoordelijkheden op zich
alle klachten, vonnissen en betalingen die Studio Labonheure bedrijf zou kunnen lijden als gevolg van deze schending.

17. Intellectuele eigendomsrechten

Alleen de auteur van een literair of artistiek werk heeft het recht om het te reproduceren of de reproductie ervan, op welke wijze en in welke vorm dan ook, direct of indirect, tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk, toe te staan.
Dit recht omvat met name het exclusieve en niet-overdraagbare recht om toestemming te verlenen voor de bewerking ervan. Het recht op integriteit, of het recht op respect voor het werk, stelt de auteur in staat zich te verzetten tegen elke wijziging of vervorming van zijn werk.
De broncodes van de software en de op maat gemaakte computerontwikkelingen alsook de bronbestanden van de grafische realisaties zijn dus niet inbegrepen in de gefactureerde diensten. Ze kunnen op verzoek worden geleverd en zullen worden onderworpen aan een bijkomende facturatie.
Zo kunnen bepaalde economische rechten (reproductie, distributie, overdracht) worden overgedragen tegen facturatie en door middel van een contract voor de overdracht van rechten waarin de voorwaarden worden vastgelegd.
De economische rechten van de videowerken, foto’s, grafieken, software moeten worden onderhandeld naast de initiële raming die voorziet in de realisatie van het werk in het kader dat beperkt is tot de communicatie met de klant. De klant mag het werk niet overdragen of wijzigen zonder toestemming van de auteur.

18. In geval van een geschil

Deze overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd volgens het recht van de plaats waar het hoofdkantoor van Studio Labonheure is gevestigd, zonder rekening te houden met de daar geldende collisieregels. De partijen stemmen hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk in met de bevoegdheid en de plaats van vestiging van de rechtbanken van de provincie Quebec.
De rechtbank van eerste aanleg is bevoegd voor alle rechtbanken die bevoegd zijn om kennis te nemen van de beroepen van deze rechtbanken van eerste aanleg.

19. Overmacht

Studio Labonheure is niet verantwoordelijk in het bijzonder in geval van brand, ziekte, overstroming, diefstal, onderbreking van de levering van energie, grondstoffen of reserveonderdelen, evenals gehele of gedeeltelijke stakingen van welke aard dan ook die de goede werking van het bedrijf belemmeren, zoals transportstakingen, postdiensten… Het optreden van een geval van overmacht heeft tot gevolg dat de uitvoering van de contractuele verplichtingen die tussen de klant en Studio Labonheure zijn vastgesteld, wordt opgeschort.

20. Toepassing van de algemene verkoopsvoorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en/of producten die door de firma Studio Labonheure voor de “klant” te koop worden aangeboden. Het feit dat een natuurlijke of rechtspersoon een dienst of product bestelt, impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Zij zullen aan de specifieke voorwaarden van het contract van de klant worden gehecht en zullen, indien nodig, voorrang hebben op elke andere versie en op de eigen aankoop- of andere voorwaarden van de klant.
Studio Labonheure biedt ontwikkelingsdiensten / hosting van websites / internetcomponenten genaamd webdiensten aan, die bestaan uit meerdere genoemde en in modules onderverdeelde onderdelen, alsmede verschillende opties. Anderzijds biedt Studio Labonheure ook diensten aan op het gebied van grafische creatie en ontwerp en visuele communicatie- en adviesdiensten.

Volg ons